to be defined by RO

Codul de conduită Lidl

Lidl asigură aplicarea standardelor sociale minime în cadrul propriei societăţi şi în cadrul relaţiilor de afaceri cu partenerii săi contractuali. Lidl este membră a iniţiativei comunitare „Business Social Compliance Initiative“(BSCI) în cadrul Asociaţiei europene de Comerţ Exterior. Pe acest considerent, Lidl a dezvoltat un Cod de Conduită propriu prin care urmăreşte îmbunătăţirea standardelor sociale minime la partenerii săi de afaceri din diverse ţări. Aceste standarde minime constituie în esenţă baza raporturilor de afaceri dintre Lidl şi partenerii săi contractuali.

1. Demnitatea umană

Demnitatea umană trebuie respectată ca premisă elementară a convieţuirii umane.

2. Respectarea prevederilor legale

Legile şi prevederile naţionale în vigoare, precum şi alte legi şi prevederi aplicabile, precum şi convenţiile ILO (Organizaţia Internaţională a Muncii) şi ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite) trebuie respectate. Dintre toate reglementările în vigoare, va prevala permanent cea mai adecvată pentru realizarea scopului de protecţie. Mita, mituirea şi alte forme de corupţie sunt interzise.

3. Interzicerea muncii efectuate de copii

La fabricarea produselor sau la prestarea serviciilor pentru Lidl, este interzisă munca efectuată de copii, aşa cum este definită prin Convenţiile ILO şi ale ONU, prin standardul internaţional SA8000 sau prin prevederile naţionale. Încălcările acestei interdicţii trebuie eliminate prin strategii şi procedee documentate; trebuie sprijinită în mod adecvat pregătirea şcolară a copiilor. Adolescenţii (tinerii), care conform definiţiei standardului internaţional SA8000 au cel puţin 15 ani şi încă nu au împlinit 18 ani, pot fi angajaţi numai în afara programului şcolar. În niciun caz nu este permisă depăşirea unui program zilnic de lucru de 6 ore, iar timpul însumat petrecut zilnic la şcoală, la lucru şi cu transportul nu poate să depăşească 10 ore. Adolescenţii (tinerii) care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte.

4. Interzicerea muncii forţate şi a măsurilor disciplinare neadecvate

Toate formele de muncă forţată sunt interzise. Aplicarea de sancţiuni corporale, a constrângerilor mentale sau fizice, precum şi agresarea verbală sunt interzise.

5. Condiţiile de lucru şi remuneraţia

Se vor respecta prevederile naţionale în vigoare legate de legislaţia muncii. Salariile şi alte bonusuri/ beneficii trebuie să corespundă cel puţin reglementărilor legale şi/sau conventiilor colective locale. Salariile şi alte bonusuri/ beneficii vor fi definite clar şi vor fi plătite, respectiv acordate periodic. Scopul este plata salariilor şi a altor bonusuri/ beneficii care să acopere costul existenţei, în măsura în care salariile minime legale sunt prea mici pentru aceasta.

Programul de lucru maxim în mod regulat respectă prevederile legale. Acesta nu va depăşi 40 de ore pe săptămână. Numărul orelor suplimentare nu va depăşi 8 ore pe săptămână. Se admit ore suplimentare în plus numai în cazul în care acestea sunt necesare numai în situaţii de necesitate internă pe termen scurt şi dacă sunt permise printr-o reglementare la nivel de contract colectiv de muncă. Orele suplimentare lucrate se compensează prin acordarea de zile libere sau se vor remunera separat. După 5 zile de lucru consecutive, angajatul are dreptul la două zile libere consecutive. Mai multe zile de lucru consecutive sunt admise numai dacă legislaţia naţională şi o reglementare la nivel de contract colectiv de muncă permite acest lucru.

 

6. Interzicerea discriminării

Discriminarea bazată pe criterii de sex sau orientare sexuală, caracteristici genetice, culoare, vârstă, religie sau concepţie despre lume, rasă, origine etnică, apartenenţă naţională, origine socială, handicap al angajatului, optiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală este interzisă.

7. Libertatea de organizare şi întrunire

Drepturile angajaţilor de a constitui organizaţii de muncă şi aderarea la acestea, precum şi drepturile de a efectua acţiuni colective conform prevederilor şi legilor naţionale respective, precum şi convenţiilor ILO nu pot fi limitate. Nu este permisă discriminarea angajaţilor ca urmare a exercitării acestor drepturi.

8. Securitatea şi sănătate la locul de muncă

Trebuie asigurate condiţii de securitate şi sănătate la locul de muncă. Sunt interzise situaţiile la locul de muncă şi în spaţiile operaţionale, precum şi acele condiţii de lucru care încalcă drepturi fundamentale ale omului. În special adolescenţii (tinerii) nu vor fi expuşi unor situaţii periculoase, nesigure sau nesănătoase care le pot pune în pericol sănătatea şi dezvoltarea. Personalul va fi instruit periodic în legătură cu sănătatea şi securitatea la locul de muncă.

La nivelul conducerii se va desemna un responsabil pentru sănătatea şi siguranţa personalului, care să asigure introducerea şi respectarea standardelor de sănătate şi siguranţă la locul de muncă.

9. Protecţia mediului înconjurător

Se vor respecta prevederile legale privind mediul şi gestionarea în siguranţă  a deşeurilor şi privind modul de întrebuinţare a substanţelor chimice sau altor materiale şi substanţe nocive. Angajaţii vor fi informaţi despre modul de întrebuinţare a materialelor şi substanţelor nocive.

10. Transpunerea internă a standardelor sociale

Transpunerea şi monitorizarea standardelor sociale menţionate anterior se va realiza printr-o strategie internă a societăţii privind responsabilitatea socială şi printr-o procedură internă corespunzătoare. Se va pune în aplicare un sistem intern de raportare pentru încălcări ale acestor standarde sociale; angajaţii care raportează abuzurile nu pot fi supuşi sancţiunilor disciplinare sau defavorizaţi din acest motiv.

Partenerii de afaceri sunt de acord ca transpunerea standardelor sociale să poată fi oricând controlată de către Lidl sau de către un organism de control independent mandatat de Lidl.

Fiecare partener contractual al Lidl se declară dispus să transpună aceste standarde sociale în societatea sa, să le impună şi partenerilor săi de afaceri şi să asigure respectarea acestora.